Xi Jinping and the 19th CPC Congress

Xi Jinping and the 19th CPC Congress

Date: October 31, 2017

DPG POLICY BRIEF Vol. II, Issue 9: Xi Jinping and the 19th CPC Congress 
by Ambassador by Biren Nanda, Senior Fellow, Delhi Policy Group